Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

Als zorgaanbieder verwerken wij diverse persoonsgegevens van patiënten. Dit is noodzakelijk voor een goede medische behandeling en voor de juiste financiële afhandeling daarvan. Daarnaast is het verwerken van persoonsgegevens bijvoorbeeld verplicht om ernstig gezondheidsgevaar voor u te voorkomen. Of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals het melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid. Een organisatie die met persoonsgegevens werkt, heeft op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bepaalde plichten. De persoon van wie de gegevens zijn, heeft bepaalde rechten. Daarnaast gelden er specifieke regels voor de bescherming van privacy in de gezondheidszorg. Die regels staan onder andere in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze privacyverklaring is bedoeld om u te informeren over uw rechten en de voor ons geldende plichten.

De plichten van de huisartsenpraktijk
Volgens de AVG is Huisartsenpraktijk Robberstraat verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor zorg die in de praktijk plaatsvindt. Hoe voldoen wij aan die plichten?

 • Wij verzamelen uw gegevens voor specifieke doeleinden, zoals voor onze zorgverlening, voor doelmatig beheer en beleid, en voor de ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting. In principe vindt er geen verwerking van persoonsgegevens voor andere doeleinden plaats.
 • Wij stellen u op de hoogte dat wij uw persoonsgegevens verwerken. Dit meldt uw zorgverlener, maar kan ook via een folder of de informatie op onze website.
 • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk Robberstraat zijn verplicht om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan.
 • Wij beveiligen uw persoonsgegevens goed tegen onbevoegde toegang.
 • Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. In principe geldt voor medische gegevens een bewaartermijn van vijftien jaar. Die gaat in vanaf de laatste behandeling. Wij wijken hier alleen van af als langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit beoordeelt de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene
Welke rechten heeft u als patiënt?

 • U heeft het recht om te weten of en welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • U heeft het recht op inzage en afschrift van die gegevens, voor zover dit de privacy van een ander niet schaadt.
 • U heeft het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens als dat nodig mocht zijn.
 • U heeft het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Wij kunnen alleen aan dit verzoek voldoen als het bewaren van de gegevens niet voor een ander van aanmerkelijk belang is, en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard moeten blijven.
 • U heeft het recht om een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier toe te voegen.
 • U heeft het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken aan de praktijk. U kunt uw belangen ook laten behartigen door een vertegenwoordiger, zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator dan wel mentor.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van de praktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft voor verstrekking van uw persoonsgegevens. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de behandelend arts).

Uitwisseling gegevens
Nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, wisselt de praktijk via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar uit met de huisartsenpost. Bent u ’s avonds of in het weekend op de Huisartsenpost Gorinchem geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de huisartsenpost bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe arts/zorgverlener kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe arts/zorgverlener op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude arts/zorgverlener het dossier overdraagt aan uw nieuwe arts/zorgverlener. De oude arts/zorgverlener doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude arts/zorgverlener heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe arts/zorgverlener.

Vraag of klacht
Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw zorgverlener graag hierover met u in gesprek.

Copyright 2024 Huisartsenpraktijk Robberstraat